پروژه به یاری کتاب هایمان جهان را بخوانیم  درراستای اشاعه کتاب خوانی از طریق خلق فضاهای فرهنگی اصیل و نوآورانه  – در حیطه علوم انسانی و فنی –  برای تحریک تفکر انتقادی شهروندان گام برداشته، بدینگونه که دانش و اطلاعات در بطن زندگی روزمره، اجتماعی و کاری افراد قرار گیرد.

هدف از این پروژه نزدیک ساختن شهروندان به مطالعه و بهره گیری از امکانات موجود در کتابخانه ها می باشد، تا بدین طریق و به کمک ارزش گذاری میراث بشری، حرفه ای، بایگانی و کتابخانه ای توانایی درک و تفسیر واقعیات مختلف در افراد تقویت گردد.

هدف کلی این پروژه افزایش تعداد افراد کتاب خوان و اعضای کتاب خانه ها، از طریق شرکت فعال شهروندان در تمام مراحل پروژه، و بدین ترتیب ارتقا فرهنگی شهروندان می باشد.